O s a d a   K ę p k i

ul. Bielanów 6, 43-460 Wisła

24°C

Polityka prywatności

Przyjęta zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), zwana dalej „Polityką”.

Niniejsza Polityka określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu pod adresem internetowym www.osadakepki.pl (dalej „Portal”) lub usług wynajmu lokali mieszkalnych lub pokoi w inwestycjach realizowanych przez Administratora, dostępnych za pośrednictwem Portalu.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zbigniew Bujok prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Placówki Gastronomiczne Bary z siedzibą przy ul. Partyzantów 22, 43-460 Wisła.
  2. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym wykonywania przysługującego Państwu praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Danych Osobowych pisząc na adres: byniok@o2.pl
  3. Administrator danych osobowych oświadcza, że przetwarza dane osobowe jedynie w granicach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z RODO.
  4. Administrator zbiera dane podane dobrowolnie i bezpośrednio przez Państwa albo od podmiotów trzecich, takich jak: (i) portale społecznościowe, (ii) portale nieruchomościowe, (iii) publicznie dostępne źródła, takie jak CEIDG, KRS (w celu weryfikacji Państwa danych), którym przekazali Państwo swoje dane, w sposób dobrowolny i w celach obejmujących również ich przetwarzanie przez Administratora w celach określonych niniejszą Polityką.
  5. Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe innym podmiotom do tego uprawnionym przez prawo, podmiotom należącym do tej samej grupy kapitałowej co Administrator, podmiotom dostarczającym i administrującym systemami IT, zarządcy nieruchomości będących własnością Administratora oraz podmiotom świadczącym usługi związane z obsługą tych nieruchomości (np. dostawcy mediów, ochrona, usługi dodatkowe świadczone dla Państwa w związku z zawartą Umową, osobom lub podmiotom świadczącym Administratorowi usługi prawne, księgowe, marketingowe lub doradcze, organom państwowym, o ile obowiązek taki wynika z właściwych przepisów.
  6. Administrator nie przekazuje Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 2. CELE I PODSTAWA
  1. Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach:
   1. zawarcia z Państwem umowy najmu i jej realizacji (dalej: Umowa), w tym ułatwienia komunikacji w związku z Umową – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z Umową,
   2. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. promocji i reklamy produktów i usług Administratora i podmiotów z grupy kapitałowej Administratora lub usług podmiotów trzecich, które związane będą bezpośrednio z przedmiotem Umowy, weryfikacji tożsamości użytkownika na potrzeby monitorowania nadużyć lub weryfikacji uprawnień do otrzymywania określonych treści lub usług, ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora, zapewnienia Państwa bezpieczeństwa w związku z utrwalaniem wizerunku przy użyciu kamer przemysłowych wokół budynku, zbieraniu danych w rejestrze wejść i wyjść z budynku, odpowiedzi na Państwa zapytania niezwiązane z Umową – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – przy czym w zakresie promocji i reklamy produktów i usług Administratora nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu, zaś w zakresie roszczeń – przez odpowiednie okresy przedawnienia takich roszczeń, a w pozostałym zakresie określonym powyżej nie dłużej niż do czasu realizacji tych celów i zgodnie z obowiązującymi przepisami;
   3. wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora przez odpowiednie przepisy np. prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń dla należności publicznoprawnych;
   4. promocji i reklamy produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem, jeżeli nie mieszczą się w zakresie określonym w pkt 2.1.2 powyżej (w przypadku osób, które wyraziły na to odpowiednią zgodę) i wyłącznie w zakresie określonym taką zgodą) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – nie dłużej niż do wycofania zgody.
  2. W zakresie celów związanych z archiwizacją dotyczącą ochrony interesu prawnego Administratora, Administrator ma prawo przetwarzać dane w sposób zautomatyzowany, co jest prawnie uzasadnionym celem Administratora związanym z realizacją Umowy i dochodzenia roszczeń;
  3. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne jednak niezbędne do pełnego korzystania z usług Administratora i zawarcia z nim umowy.
 3. DANE OSOBOWE
  1. Administrator przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych: imię/ona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, wizerunek, stan cywilny, numer telefonu, nazwę i adres uczelni, adres zamieszkania, adres do korespondencji, dane pełnomocników, dane poręczycieli, adres email, seria i numer dowodu/paszportu, numer PESEL oraz zmiany tych danych.
 4. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH OSOBOWYCH
  1. Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:
   1. dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
   2. żądania usunięcia swoich danych osobowych – np. w przypadku wycofania zgody i braku innej podstawy prawnej przetwarzania; realizacji celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, niezgodnego z prawem przetwarzania danych, gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.
   3. prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdym czasie w dogodny dla Państwa sposób, z zastrzeżeniem jednak, że pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
   4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
   5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
   6. przenoszenia swoich danych osobowych,
   7. w przypadku uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  2. Mogą Państwo skorzystać z powyższych uprawnień kierując pismo na adres wskazany w punkcie 1.2 lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.osadakepki.pl
  3. Administrator nie będzie mógł jednak usunąć Państwa danych osobowych w zakresie, w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne (i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administrator przechowuje Państwa dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane osobowe albo do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania czy usunięcia danych lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń.
 6. PLIKI COOKIES
  1. Administrator informuje, że Portal stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Portalu, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Portalu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
  2. Portal realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
   2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”),
   3. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
  3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Portalu.
  5. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). „Sesyjne pliki cookies” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony Internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe pliki cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
  6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Portalu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  7. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” nie uniemożliwia korzystania z Portalu, może jednak wpłynąć na działanie Portalu i niektórych funkcjonalności dostępnych na Portalu.
  8. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Portalu oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  9. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
   1. czas nadejścia zapytania,
   2. czas wysłania odpowiedzi,
   3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
   4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Portalu nastąpiło przez odnośnik,
   6. informacje o przeglądarce użytkownika,
   7. informacje o adresie IP.
  10. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  11. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
  12. W celu zarządzania ustawieniami cookies postępuj zgodnie z instrukcjami dla swojej przeglądarki i systemu operacyjnego.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Niniejsza informacja dotycząca polityki prywatności została przyjęta w dniu 1.09.2022 roku i może podlegać dalszym zmianom.